Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Mesurament

L'aparell de mesurament ha de presentar un funcionament similar al sistema de respiració humana per tal de facilitar la interpretació de les dades obtingudes. Per aquest motiu s'ha escollit un captador volumètric per succió tipus Hirst basat en el principi d'impacte com els que s'utilitzen en les xarxes que ja estan implantades en els països del nostre entorn més proper. El cabal de succió és aproximadament el mateix que el volum que entra en el pulmó humà (10 litres d'aire/min).

Aquest tipus de captador permet obtenir dades homologables independentment de les característiques biogeogràfiques i bioclimàtiques de la zona mostrejada.

Emplaçament del captador de pòl·lens i espores a la vall central

Emplaçament del captador de pòl·lens i espores a la vall central

Mapa de situació

El mesurador es compon de tres elements bàsics:

  • La unitat d'impacte presenta un orifici d'entrada d'aire que dóna accés a un tambor circular que avança per mitjà d'un mecanisme de rellotgeria. Entorn d'aquest tambor hi ha sobreposada una cinta plàstica untada amb una substància adhesiva sobre la qual es van fixant les partícules succionades.
  • El penell de vent que forma part de l'estructura del captador permet orientar l'orifici de succió en la direcció dels vents dominants.
  • La bomba de buit situada a la base succiona l'aire, que entra per l'orifici d'entrada i impacta al tambor.

El període de mostreig és d'una setmana. Cada dilluns a primera hora del matí un tècnic del Departament de Medi Ambient del Govern recull el tambor, i en el mateix moment en posa un de nou per prosseguir amb el mostreig.

El tambor que conté la cinta exposada durant 7 dies es lliura immediatament al Laboratori Central de Salut Pública (LCSP) del Ministeri de Salut i Benestar, on un equip de tècnics de laboratori preparen les mostres, les identifiquen i en recompten amb el microscopi òptic els grans de pol·len i les espores de fongs.