Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Nivells normatius

El Reglament de control de la contaminació atmosfèrica This link opens in a new window del 4 de març de 2009 defineix els contaminants que s'han de tenir en compte, els valors límit d'immissió i els llindars d'alerta a la població.

El Govern ha d'assegurar que es mantinguin els nivells d'immissió dels contaminants mesurats per la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire per sota dels valors límit fixats en l'annex VIIIè d'aquest reglament, els quals han estat fixats prenent com a base el coneixement científic a fi d'evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu conjunt.

Juntament amb els valors límit s'estableixen per a certs contaminants valors llindar d'alerta a la població, nivells a partir dels quals una exposició de breu durada suposa un risc per a la salut humana. En cas que aquests valors siguin superats, el ministeri responsable del medi ambient ha de garantir que es prenguin les mesures necessàries per informar la població.

Valors límit d'immissió i llindars d'avis

1. Valors límit i llindars d'alerta pel diòxid de sofre

1A. Valors límit del diòxid de sofre

Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la temperatura de 293° K i a la pressió de 101.3 kPa.

  Període de mitjana Valor límit
Valor límit horari per a la protecció de la salut humana 1 hora 350 µg/m3, valor que no es pot superar més de 24 vegades per any civil
Valor límit diari per a la protecció de la salut humana 24 hores 125 µg/m3, valor que no es pot superar més de 3 vegades per any civil
Valor límit per a la protecció dels ecosistemes Any civil i hivernal (de l'1 d'octubre al 31 de març) 20 µg/m3

1B. Llindar d'alerta del diòxid de sofre

El valor corresponent al llindar d'alerta del diòxid de sofre se situa en 500 µg/m3 registrats durant tres hores consecutives en llocs representatius de la qualitat de l'aire.

2. Valors límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i els òxids de nitrogen i llindar d'alerta per al diòxid de nitrogen

2A. Valors límit del diòxid de nitrogen i dels òxids de nitrogen

Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la temperatura 293° K i a la pressió de 101.3 kPa.

  Període de càlcul de la mitjana Valor límit Marge de tolerància Data de compliment del valor límit
Valor límit horari per a la protecció de la salut humana 1 hora 200 µg/m3 de NO2 que no es pot superar més de 18 vegades per any civil 50% del valor límit a partir del 19/07/1999, amb la disminució anual des del 2001 per trams iguals per assolir el 0% l'1 de gener del 2010 1 de gener del 2010
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana 1 any civil 40 µg/m3 de NO2 50% del valor límit a partir del 19/07/1999, disminuint anualment per trams iguals per assolir el 0% l'1 de gener del 2010 1 de gener del 2010
Valor límit anual per a la protecció de la vegetació 1 any civil 30 µg/m3 NOx Cap  

El Govern pot allargar la data de compliment del valor límit com a màxim cinc anys, quan en una zona determinada no es puguin respectar els valors límit d'immissió establerts pel diòxid de nitrogen, sempre que el valor no sigui superior al marge de tolerància màxim. Llavors, el Govern ha d'establir, a proposta del ministre responsable del medi ambient, un pla d'acció relatiu a la qualitat de l'aire segons les modalitats previstes en l'article 29 amb l'objectiu de recuperar els nivells d'immissió.

2B. Llindar d'avis del diòxid de nitrogen

El valor corresponent al llindar d'alerta del diòxid de nitrogen se situa en 400 µg/m3 registrats durant tres hores consecutives en llocs representatius de la qualitat de l'aire.

3. Valors límit per a les partícules

3A. Valors límit per a les partícules PM10

  Període de càlcul de la mitjana Valor límit Marge de tolerància Data de compliment del valor límit
Valor límit diari per a la protecció de la salut humana 24 hores 50 µg/m3de PM10 que no es pot superar més de 35 vegades per any civil 50% 1 de gener del 2005
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana 1 any civil 40 µg/m3de PM10 20% 1 de gener del 2005

Quan en una zona determinada no es puguin respectar els valors límit d'immissió establerts per les partícules PM10 a causa de les característiques de dispersió del lloc, de les condicions climàtiques o de les contribucions transfrontereres, sempre que el Govern hagi aplicat totes les mesures apropiades per respectar el termini i que el valor no sigui superior al marge de tolerància màxim, el Govern pot allargar la data de compliment com a màxim fins al 2011.

3B. Valors límit per a les partícules PM2.5

  Període de càlcul de la mitjana Valor Marge de tolerància Data de compliment del valor límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana 1 any civil 25 µg/m3 de PM2.5 20% del valor límit a partir de l'11/06/2008, amb la disminució anual per trams iguals per assolir el 0% l'1 de gener del 2015 1 de gener del 2015
20 µg/m3 de PM2.5   1 de gener del 2020
Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana(1) 1 any civil 25 µg/m3 de PM2.5   1 de gener del 2010

3C. Valors objectiu de reducció de l'exposició per a les partícules PM2.5

  Període de càlcul de la mitjana Concentració inicial l'any 2010 en µg/m3, mitjana calculada sobre 3 anys Objectiu de reducció en percentatge Data de compliment del valor límit
Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana(1) 1 any civil ≤8.5 0% 2020
= 8.5 - < 13 10%
= 13 - < 18 15%
= 18 - < 22 20%
≥22 Totes les mesures apropiades per assolir 18 µg/m3

(1) Sempre que les mesures de reducció necessàries no impliquin costos excessius per reduir l'exposició de PM2.5.

4. Valor límit per al plom

  Període de càlcul de la mitjana Valor límit Marge de tolerància Data de compliment del valor límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana 1 any civil 0,5 µg/m3 100% (2)

(2) En vigor des de l'1 de gener del 2005. Valor límit que s'ha d'assolir únicament d'aquí a l'1 de gener del 2010 a proximitat immediata de les fonts industrials específiques situades en zones contaminades per activitats industrials. En aquests casos, el valor límit fins a l'1 de gener del 2010 serà d'1,0 µg/m3. La zona on el valor límit més elevat s'aplica ha de ser inferior a 1.000 metres de la font específica.

5. Llindars de concentració d'ozó en l'aire

Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la temperatura de 293° K i a la pressió de 101.3 kPa

  Paràmetre Valor objectiu
Curt termini(3) Curt termini(3)
Valor objectiu per a la protecció de la salut humana Màxim de les mitjanes 8-horàries del dia(4) 120 µg/m3que no pot superar-se més de 25 dies per any civil, civil, mitjana calculada sobre 3 anys(5)
Valor objectiu per a la protecció de la vegetació AOT40(6) calculat a partir dels valors horaris entre maig i juliol 18,000 µg/m3 h, mitjana calculada sobre 5 anys(5) 6,000 µg/m3 h

Llindars d'avís a la població:

Llindar d'informació a la població Mitjana horària 180 µg/m3
Llindar d'alerta a la població Mitjana horària (7) 240 µg/m3

(3) La conformitat amb els valors objectius a curt termini s'avaluarà a partir de l'1 de gener del 2010. La data d'assoliment dels valors a llarg termini no està definida.
(4) El màxim de les mitjanes 8-horàries del dia s'ha de seleccionar examinant les mitjanes mòbils de 8 hores, calculades a partir de dades horàries i actualitzades cada hora. Cada mitjana 8-horària calculada s'assignarà el dia en què aquesta mitjana acaba.
(5) Si les mitjanes sobre 3 i 5 anys no poden ser determinades sobre la base d'una sèrie completa i consecutiva de dades anuals, les dades anuals mínimes requerides són:
- per al valor objectiu per a la protecció de la salut humana: dades vàlides durant un any,
- per al valor objectiu per a la protecció de la vegetació: dades vàlides durant tres anys.
(6) AOT40 significa la suma de la diferència entre les concentracions horàries superiors a 80 µg/m3 i 80 µg/m3 durant un període donat utilitzant únicament els valors horaris mesurats quotidianament entre 8.00 h i 20.00 h.
(7) El valor corresponent al llindar d'alerta de l'ozó se situa en 240 µg/m3 registrats durant tres hores consecutives en llocs representatius de la qualitat de l'aire.

6. Valor límit per al benzè

  Període de càlcul de la mitjana Valor límit Marge de tolerància Data de compliment del valor límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana 1 any civil 5 µg/m3 100% del valor límit a partir del 13/12/2000, amb la disminució anual per trams iguals per assolir el 0% l'1 de gener del 2010 1 de gener del 2010

El Govern pot allargar la data de compliment del valor límit com a màxim cinc anys, quan en una zona determinada no es puguin respectar els valors límit d'immissió establerts pel benzè, sempre que el valor no sigui superior al marge de tolerància màxim. Llavors, el Govern ha d'establir, a proposta del ministre responsable del medi ambient, un pla d'acció relatiu a la qualitat de l'aire segons les modalitats previstes en l'article 29 amb l'objectiu de recuperar els nivells d'immissió.

7. Valor límit per al monòxid de carboni

  Període de mitjana Valor límit
Valor límit per a la protecció de la salut humana Màxim de les mitjanes 8-horàries del dia(1) 10 mg/m3

(1) El màxim de les mitjanes 8-horàries del dia s'ha de seleccionar examinant les mitjanes mòbils de 8 hores, calculades a partir de dades horàries i actualitzades cada hora. Cada mitjana 8-horària calculada s'assigna el dia en què aquesta mitjana acaba.

8. Valors objectiu per l'arsènic, el cadmi, el níquel i el benzo(a)pirè

  Període de mitjana Contaminant Valor objectiu
Valor objectiu per a la protecció de la salut humana Mitjana sobre un any civil del contingut total de la fracció de PM10 Arsènic 6 ng/m3
Cadmi 5 ng/m3
Níquel 20 ng/m3
Benzo(a)pirè 1 ng/m3

Es recomana la mesura del mercuri bivalent en forma particular i gasosa