Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Metalls pesants

Són els metalls que presenten un caràcter tòxic per la salut i el medi ambient : plom (Pb), mercuri (Hg), arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni), zinc (Zn), manganès (Mn), etc.

Els metalls pesants provenen de la combustió del carbó, del petroli, dels residus sòlids urbans... i d'uns procediments industrials particulars. Es retroben generalment al nivell de les partícules (excepte el mercuri que és principalment gasós). El consum generalitzat de la gasolina sense plom ha provocat una disminució considerable d'aquest contaminant a l'aire.

Els metalls pesants contaminen els sòls i els aliments. S'acumulen en els éssers vius i pertorben els equilibris i els mecanismes biològics. Alguns líquens o molses s'utilitzen per vigilar els metalls en el medi ambient i serveixen de bio-indicadors.

Els metalls s'acumulen en l'organisme i provoquen efectes tòxics a curt i/o a llarg termini. Poden afectar el sistema nerviós, les funcions renals, hepàtiques, respiratòries o altres.