Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Benzè (C6H6)

El benzè és un compost orgànic que conté petroli en petita quantitat (2% del volum aprox.). La principal font de benzè a l'atmosfera d'Europa és en les distribucions i combustions de petroli.

La combustió del petroli per part dels automòbils és el gran causant de les emissions totals (en un 70%) mentre que la refinació, distribució i evaporació del petroli dels automòbils suma aproximadament gairebé 10% del total d'emissions.

El benzè és emès en els gasos dels vehicles no només com a combustible no cremat, sinó també com a producte de la descomposició d'altres compostos orgànics. El benzè és conegut com a cancerigen.