Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Índex de qualitat de l'aire (IQA)

Amb l'objectiu de fer més entenedora la informació sobre els nivells d'immissió dels contaminants, el Departament de Medi Ambient posa a disposició del ciutadà un índex de qualitat de l'aire (IQA) consultable des del lloc web en temps real.

L'índex de qualitat de l'aire (IQA) només admet 5 valors que en una escala creixent de l'1 al 5 reflecteix progressivament l'empitjorament de la qualitat de l'aire.

La concentració mesurada d'un contaminant determina l'índex per a aquest pol·luent en l'emplaçament corresponent. Des de l'1 de gener de 2019, els contaminants escollits es consideren segons uns criteris europeus recollits per l'Agència Europea del Medi Ambient en l' European Air Quality Index (EU-AQI)This link opens in a new window i són els cinc següents:

  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Partícules inferiors a 10 micres (PM10)
  • Partícules inferiors a 2.5 micres (PM2.5)
  • Ozó (O3)
  • Monòxid de carboni (CO)
  • Diòxid de sofre (SO2)

La taula següent mostra els índex segons els nivells de la qualitat de l'aire:

Valor de
l'índex
Qualitat de l'aire NO2
(µg m-3)*
PM10
(µg m-3)**
PM2.5
(µg m-3)**
O3
(µg m-3)*
CO
(mg m-3)***
SO2
(µg m-3)*
1 EXCEL·LENT 0-40 0-20 0-10 0-50 0-5 0-100
2 BONA 41-90 21-40 11-20 51-100 6-7.5 101-200
3 REGULAR 91-120 41-50 21-25 101-130 7.6-10 201-350
4 DEFICIENT 121-230 51-100 26-50 131-240 11-20 351-500
5 DOLENTA >230 >100 >50 >240 >20 >500
*Basat en mitjana horària
**Basat en mitjanes 24-horàries, mètode TEOM corregit pel factor gravimètric/TEOM
***Basat en mitjanes 8-horàriesUna estació de vigilància de la qualitat de l'aire pot mesurar un o diverso dels cinc contaminants. L'índex de qualitat de l'aire que s'atribueix a una estació correspon al valor de l'índex més desfavorable dels contaminants mesurats. L'actualització de l'índex de qualitat de l'aire per cada pol·luent i per cada estació s'efectua cada hora.

L'índex global de qualitat de l'aire (IGQA) és l'índex més desfavorable atribuït a les estacions fixes automàtiques de la Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l'Aire (XVQA). L'IGQA és representatiu d'una àrea geogràfica significativa però no reflecteix els nivells de qualitat de l'aire del conjunt del país. L'actualització de l'índex global de qualitat de l'aire s'efectua cada hora.

L'índex diari de qualitat de l'aire (IDQA) correspon a l'índex global de qualitat de l'aire més desfavorable mesurat entre les 00 h i les 24 h del dia.