Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Descarregar dades


 

Nota: Les dades publicades en aquesta web inclouen nivells de qualitat de l'aire de diferents punts de mesura: alguns de trànsit, altres de fons (urbà periùrba i/o rural).

S'ha de destacar que mentre que els resultats a cada estació són comparables, no seria científicament correcte treure conclusions simples i s'ha de tenir en compte el següent:

  • En general les estacions de fons representen nivells d'exposició d'una zona més extensa que les estacions de trànsit.
  • Les estacions de mesurament no cobreixen totes les zones del territori ni tota la població.
  • Els resultats d'un sol punt de mesurament s'han de completar amb dades complementàries i si escau, amb una modelització per obtenir els nivells globals de qualitat de l'aire dels nuclis urbans i l'exposició de la població.
  • Totes les mesures de la base de dades són hora acabant UMT+1.
  • A partir de l'any 2009 i a diferència dels anys anteriors, les dades de partícules (PM10 i PM2,5) es corregeixen amb un factor obtingut a partir de mesures gravimètriques de l'any considerat. En el cas de l'any en curs, les dades de PM10 es presenten com a dades provisionals, i s'empra el factor corresponent a l'any civil precedent, fins que es validen amb el factor de l'any corresponent. El mètode gravimètric és el mètode de referència i té en compte la fracció volàtil, a diferència del mètode de microbalança TEOM.